Biển Hướng tác dụng của biển- S.503b

Đặt bên dưới các biển báo cấm, để chỉ đồng thời hai hướng tác dụng (trái và phải)