Biển Hướng đi phải theo – R.301a

Biển số R.301a: các xe chỉ được đi thẳng