Biển Hết đoạn đường ưu tiên- I.402

Khi hết đoạn đường quy định là ưu tiên, đặt biển số I.402 “Hết đoạn đường ưu tiên”.