Biển Hạn chế chiều cao – P.117

Dùng để báo hạn chế chiều cao của xe.

Biển có hiệu lực cấm các xe (cơ giới và thô sơ) có chiều cao vượt quá trị số ghi trên biển đi qua, kể cả các xe được ưu tiên theo quy định.