Biển Đường dành cho xe máy – R.403e

Để báo hiệu bắt đầu đường dành cho xe máy.