Biển Đường dành cho xe buýt – R.403c

Để báo hiệu bắt đầu đường dành cho xe buýt.