Biển Dốc xuống nguy hiểm – 219

Báo trước sắp tới đoạn đường xuống dốc nguy hiểm.