Biển Dốc lên nguy hiểm – 220

Báo trước sắp tới đoạn đường lên dốc nguy hiểm.