Biển Chú ý đường sắt- S.510b

Để cảnh báo đường sắt ở đoạn đường trước , đặt biển phụ số S.510b “Chú ý đường sắt 30m”