Biển Chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên trái – 201a

báo trước sắp đến một chỗ ngoặt nguy hiểm phía bên trái