Biển chỉ dẫn tới địa điểm- S.G,8

Để chỉ dẫn tới địa điểm nhà trọ , đặt biển số S.G,8 “Địa điểm nhà trọ “