Biển chỉ dẫn số lượng làn và hướng đi cho từng làn- S.G,11a

Để thông báo cho lái xe số làn và hướng đi của từng làn xe, đặt biển số S.G,11a  các biển này phải có số mũi tên bằng số lượng làn xe đi cùng hướng và phải chỉ dẫn số lượng làn xe của hướng đi sắp tới