Biển chỉ dẫn lối ra- 463e

Biển đặt ở góc giữa đường chính và đường rẽ. Biển chỉ hướng lối ra báo cho người lái xe biết phía trước có lối ra.