Biển chỉ dẫn làn đường không lưu thông- G,12b

Để chỉ dẫn cho lái xe biết làn đường không lưu thông, đặt biển S.G,12b