Biển Chỉ dẫn địa giới- I.419

Để chỉ dẫn địa giới hành chính giữa các thành phố, tỉnh, huyện, đặt biển số I.419 “Chỉ dẫn địa giới”