Biển Cấm xe ô tô khách – P.107a

Dùng để báo đường cấm ô tô chở khách đi qua trừ các xe ưu tiên theo quy định.