Biển Cấm xe đạp thồ – P.110b

Dùng để báo đường cấm xe đạp thồ đi qua.

Biển này không cấm người dắt loại xe này.