Biển Cấm đỗ xe – P.131a

Dùng để báo nơi cấm đỗ xe trừ các xe được ưu tiên theo quy định.

Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đỗ ở phía đường có đặt biển.