Biển Biển ghép tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường – P.127b

Dùng để quy định tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường.