Biển Biển chỉ dẫn thông tin trên sóng ra-di-ô- 457

Biển được sử dụng ở những khu vực thời tiết hay thay đổi ảnh hưởng tới sự di lại của các phương tiện, hoặc điều kiện đi lại đặc biệt. Biển thể hiện tần số sóng radiô phát về thông tin thời tiết và điều kiện đi lại. Không thể hiện quá 3 tần số đối với mỗi băng tần trên một biển.